REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Tashka

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób realizacji umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną oraz świadczenia drogą elektroniczną innych, wymienionych w nim usług przez firmę TASHKA Katarzyna Kucharska za pośrednictwem sklepu internetowego www.tashka.pl (zwanego dalej sklepem).

1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawią się wymienione poniżej pojęcia, będą one oznaczać:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;

Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu klientowi przez sklep za pośrednictwem dostawcy towaru określonego w zamówieniu;

Dostawca – podmiot, z którym sprzedawca współpracuje w zakresie realizacji dostawy towarów: Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie

Hasło – ciąg znaków w postaci liter i cyfr wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi w ramach działalności sklepu;

Konto klienta – panel indywidualny dla każdego klienta, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę po dokonaniu przez klienta rejestracji;

Konsument – klient będący osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub gospodarczą;

Login – indywidualne oznaczenie klienta, będące jego adresem mailowym, składające się z ciągu znaków (liter lub cyfr), do którego przypisane są prawa, które przysługują klientowi; jest wymagany wraz z hasłem do założenia przez klienta konta w sklepie;

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu;

Rejestracja – przypisanie osobie wyrażającej wolę bycia klientem loginu i hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając opcję “Stworzyć konto?” i postępując zgodnie z instrukcjami. Login przypisany do konta jest niezmienny. Poprzez podanie loginu i hasła klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania funkcjonalności sklepu. Hasło można zmieniać korzystając z opcji “Nie pamiętasz hasła?”;

Sklep (Sprzedawca) – serwis internetowy, za pośrednictwem którego klient może przeglądać towary oraz składać zamówienia, dostępny pod adresem internetowym www.tashka.pl, prowadzony przez TASHKA Katarzyna Kucharska, ul. Niekłańska 35, 03-924 Warszawa, NIP: 536-115-59-10, tel. 602-75-17-18, adres e-mail: tashka@tashka.pl

Towar – produkt prezentowany przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, który może być przedmiotem umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie pomiędzy klientem a sprzedawcą;

Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi związane z realizacją umowy sprzedaży, a także inne usługi wymienione w regulaminie, które są świadczone przez sklep drogą elektroniczną, w tym – związane z przesyłaniem klientom biuletynu handlowego (newslettera).

2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest: TASHKA Katarzyna Kucharska, ul. Niekłańska 35, 03-924 Warszawa, NIP: 536-115-59-10, tel.602-75-17-18 adres e-mail: tashka@tashka.pl.
 2. Sklep jest udostępniany przez sprzedawcę za pośrednictwem Internetu i strony internetowej sklepu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 5. Regulamin jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

3 Korzystanie ze sklepu

 1. Korzystanie ze sklepu oznacza każdą czynność klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej sklepu.
 2. Korzystanie ze sklepu odbywa się w oparciu o zasady i w zakresie wskazanym w regulaminie, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. oprawach konsumenta.
 3. Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://tashka.pl
 4. W celu złożenia zamówienia w sklepie oraz korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej sklepu konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu mailowego) oraz dostępu do Internetu.
 5. Klient korzystający ze sklepu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę czy mechanizm działania sklepu i strony internetowej sklepu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym, a także wykorzystywanie przez klienta sklepu strony internetowej sklepu lub usług świadczonych przez sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy sprzedawcy.
 7. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  – poprzez konto klienta (dla zarejestrowanych klientów)
  – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,
 8. Informacje o towarach, zawarte na stronie internetowej sklepu, nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów.
 9. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody sklepu.

4 Zamówienia

 1. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, poprzez wybór polecenia “Dodaj do koszyka” znajdującego się obok prezentacji danego towaru zamieszczonego na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy podawana jest łączna cena wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
 2. Wysyłka zamówienia stanowi złożenie przez klienta sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Podanie przez klienta błędnego adresu mailowego uniemożliwi przesłanie potwierdzenia złożenia zamówienia i jego przyjęcia.
 3. Sklep nie odpowiada za ewentualny brak potwierdzenia zamówienia, którego przyczyną jest podanie błędnego adresu mailowego.
 4. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, i stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. W sytuacji, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia klienta jego realizacja okaże się niemożliwa, również wtedy, gdy zakup towarów od dostawców sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 6. Jeżeli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w § 4 ust. 5 regulaminu, sprzedawca może zaproponować klientowi:
  – anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez klienta zwalnia sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  – anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez klienta zwalnia sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  – podział zamówienia przy jednoczesnym określeniu terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja zgodnie z pierwotnym kształtem zamówienia nie jest możliwa (wybór tej opcji przez klienta powoduje, że dostawa zostanie zrealizowana w odrębnych przesyłkach, przy czym klient nie poniesie dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).

5 Rejestracja konta

 1. Aby utworzyć konto klienta, należy dokonać rejestracji. W tym celu klient powinien zaznaczyć pole „Stworzyć konto?”  i wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać go za jej pośrednictwem do sprzedawcy. Podczas rejestracji klient ustala swoje indywidualne hasło.
 2. Formularz rejestracyjny powinien być wypełniony zgodnie z poniższymi zasadami:
  a) należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako nieobowiązkowe;
  b) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie wypełniającej go osoby i być zgodne z prawdą, przy czym klient jest osobą odpowiedzialną za wskazanie nieprawdziwych informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  c) klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić ten fakt oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, a także wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z zawarciem i realizacją usług świadczonych przez sprzedawcę. Brak takiego potwierdzenia uniemożliwi rejestrację, a tym samym świadczenie usługi przez sklep;
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego klient otrzyma na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Od tego momentu klient ma dostęp do swojego konta i ma możliwość dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.
 4. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła. W razie podejrzenia, że hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, zaleca się, by klient niezwłocznie powiadomił o tym fakcie sprzedawcę, wykorzystując dostępne środki łączności. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie zmienić hasło, korzystając z odpowiednich funkcjonalności w ramach konta klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przekazywanych przez klienta sprzedawcy drogą elektroniczną.

6 Płatność i realizacja zamówień

 1. Ceny widniejące przy towarach umieszczonych na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają już podatek VAT), podane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone dopiero przy wyborze sposobu dostawy.
 2. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne oraz udzielać rabatów.
 3. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej sklepu w momencie składania zamówienia przez klienta.
 4. Całkowita wartość zamówienia (ceny wszystkich zamówionych przez klienta towarów wraz z kosztami dostawy) będzie określona każdorazowo w „Koszyku” po dokonaniu przez klienta wyboru sposobu dostawy i płatności.
 5. W sklepie dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary:
  – przelewem na podany rachunek bankowy sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia, realizacja dostawy natomiast po odnotowaniu przez sprzedawcę wpłaty dokonanej przez klienta za zamówione towary na wskazanym rachunku bankowym sprzedawcy);
 6.  Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych do złożenia zamówienia danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać
  informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy.
 7. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.
 9. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie trzy dni robocze (termin jest liczony od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego do klienta).
 10. W razie braku towaru w stanach magazynowych klient zostanie poinformowany przez sprzedawcę o nowym możliwym terminie realizacji zamówienia.
 11. W dniu nadania przez sprzedawcę przesyłki zawierającej zamówiony towar informacja o tym fakcie jest przesyłana na adres mailowy klienta.
 12. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 13. Sprzedawca dołącza do dostarczanej przesyłki, zgodnie z żądaniem klienta, paragon lub fakturę VAT.

7 Odstąpienie od umowy. Reklamacje

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem. Oświadczenie może być złożone poprzez wysyłkę listem poleconym na adres sprzedawcy lub drogą elektroniczną – na adres mailowy: tashka@tashka.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedawca prześle konsumentowi na adres mailowy potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 2. Zwrot kosztów poniesionych przez klienta, będącego konsumentem, nastąpi w taki sam sposób, w jaki poniósł on te koszty. Zwrot obejmuje cenę towaru i koszt dostawy towaru do klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi koszty odesłania towaru do sprzedawcy.
 3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie zwrotu kosztów, jeśli klient nie przekaże kompletnych i prawidłowych danych. Zwrot należności w takim przypadku nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu takich danych od klienta.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 8. W razie gdy towar okazał się wadliwy, klient może w przewidzianym przepisami prawa terminie złożyć reklamację. Złożenie reklamacji jest możliwe przez przesłanie jej na adres mailowy sprzedawcy lub przez przesłanie jej listem poleconym na adres sprzedawcy. Reklamacja może być złożona za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem.
 9. W przypadku reklamacji towaru zwrot towaru następuje na koszt sprzedawcy, jednakże nie może być on większy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę przy sprzedaży towarów.
 10. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę i powiadomienie klienta o sposobie dalszego postępowania wynosi 14 dni.

8  Wymogi techniczne

 1. Sklep jest prawidłowo obsługiwany przez najnowsze wersje przeglądarek: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari. Konieczna jest włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki „cookies”, oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

9 Postanowienia końcowe i zmiany regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2016r.
  2. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie wszyscy klienci zostaną poinformowani na głównej stronie internetowej sklepu, natomiast posiadający konto klienta dodatkowo otrzymają zawiadomienie o zmianach na adres mailowy podany podczas rejestracji.
  3. W razie zmiany regulaminu do zamówień złożonych, ale niezrealizowanych zastosowanie znajdą przepisy regulaminu w starym lub nowym brzmieniu, zgodnie z wolą klienta.
  4. W razie sporu pomiędzy sprzedawcą a klientem będą oni dążyli do jego polubownego rozwiązania. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
  5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR).